Bohaterzy


Nathan James Sykes (21l.)
Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie. 


Eva Andrews (21l.)
Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu lub za­mykać w naj­ciem­niej­szych za­kamar­kach naszych serc, ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć. 


Thomas Anthony Parker (25l.)
Są ludzie, którym szczęście mig­nie tyl­ko na mo­ment, na mo­ment tyl­ko się ukaże po to tyl­ko, by uczy­nić życie tym smut­niej­sze i okrutniejsze. 


Charlotte Lilian Johannson (22l.)
Zu­pełnie inaczej jest, jeżeli masz ko­goś, kto cię kocha. To ci da­je setkę po­wodów, aby żyć. Ja ich nie mam. 


Lindsay Kyrie Percivallo (23l.)
Nie pod­da­waj się roz­paczy. Życie nie jest lep­sze ani gor­sze od naszych marzeń, jest tyl­ko zu­pełnie inne. 


Katherine Claire Abott (24l.)
Życie - dożywot­nia ka­ra śmierci. 


Ana Luisa Andrews (40l.)
Kłopot z życiem po­lega na tym, że nie ma okaz­ji go przećwiczyć i od ra­zu ro­bi się to na poważnie. 

Maximilano Alberto George (25l.)
Jay McGuiness (23l.)
Siva Kaneswaran (24l.)

i inni.
* wiek bohaterów został zmieniony (dodano 2 lata do obecnego wieku)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz